طراحی و ساخت

طراحی و ساخت انواع کانکس ها و سردخانه های پرتابل قابل نصب بر روی خودرو های تجاری و تریلر