طراحی و ساخت

طراحی و ساخت انواع مکانیزم ها و مجموعه های صنعتی و اجرای پروژه های طراحی و ساخت و مهندسی معکوس در زمینه های تولیدی و صنعتی